Có 1 kết quả:

phấn nhiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hăng hái mạnh mẽ.