Có 1 kết quả:

phấn y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rũ áo phủi bụi.