Có 1 kết quả:

nữ nhi

1/1

nữ nhi

giản thể

Từ điển phổ thông

con gái

Một số bài thơ có sử dụng