Có 1 kết quả:

nữ tắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuôn phép mà người đàn bà con gái phải theo để ăn ở.