Có 1 kết quả:

nữ tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị tướng đàn bà.