Có 1 kết quả:

nữ quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều mà giới đàn con gái được có, được làm và được đòi hỏi, tức quyền lợi của nữ giới trong quốc gia.