Có 1 kết quả:

nữ lưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Nữ giới 女界.

Một số bài thơ có sử dụng