Có 1 kết quả:

nữ vương

1/1

nữ vương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nữ hoàng
2. hoàng hậu

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa là tên nước của người “Oa” 倭 (Nhật Bổn xưa). Là vì nước này đặt một nữ tử làm vua.
2. Ngày xưa, ở đảo “Lưu Cầu” 琉球, chỉ người nữ thủ tiết đại biểu thần “Thi” 尸 để tế lễ cầu đảo.
3. Nữ hoàng. ◎Như: “Anh Quốc nữ vương” 英國女王.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị vua dàn bà.

Một số bài thơ có sử dụng