Có 1 kết quả:

nữ giới

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung đàn bà con gái.