Có 1 kết quả:

nữ thần

1/1

nữ thần

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nữ thần, tiên nữ