Có 2 kết quả:

nô tìnô tỳ

1/2

nô tì

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ có tội, phải vào làm đày tớ trong phủ quan — Kẻ đày tớ. » Bọt bèo là phận nô tì, dạy nghiêm, ở thảo hai bề vẹn hai « ( Gia huấn ca ).

Một số bài thơ có sử dụng

nô tỳ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đứa hầu gái

Một số bài thơ có sử dụng