Có 1 kết quả:

nô lệ

1/1

nô lệ

giản thể

Từ điển phổ thông

nô lệ, đầy tớ