Có 1 kết quả:

nãi nương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vú em, vú nuôi.