Có 1 kết quả:

gian thần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bề tôi gian trá, âm hiểm. Cũng viết là 姦臣. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Triều đình bất minh, túng dong gian thần đương đạo, sàm nịnh chuyên quyền” 朝廷不明, 縱容奸臣當道, 讒佞專權 (Đệ lục thập tứ hồi) Triều đình không sáng suốt, để cho bọn gian thần cai quản, sàm nịnh chuyên quyền. Cũng viết là 姦臣.
2. ★Tương phản: “trung thần” 忠臣.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ bề tôi giả dối, bất trung.

Một số bài thơ có sử dụng