Có 1 kết quả:

hảo tượng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết: 好象.
2. Giống như, tương tự. ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Nả tri giá nhất cước tịnh bất tượng thích đáo nhục thượng, hảo tượng thích đáo nhất khối sanh thiết thượng” 那知這一腳並不像踢到肉上, 好像踢到一塊生鐵上 (Đệ ngũ thập nhị hồi) Đâu ngờ cái đá đó không giống đá vào thịt gì cả, mà giống như đá vào một khối sắt cứng vậy.
3. Dường như, hình như, tựa hồ, phảng phất. ◎Như: “thiên giá ma hắc, hảo tượng yếu hạ vũ liễu” 天這麼黑, 好像要下雨了 trời tối sầm thế này, tựa hồ sắp mưa vậy.