Có 2 kết quả:

hiếu họchảo học

1/2

hiếu học

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. “Hảo học” 好學. Dễ học.
2. “Hiếu học” 好學. Ham học. ◇Luận Ngữ 論語: “Mẫn nhi hiếu học, bất sỉ hạ vấn, thị dĩ vị chi Văn dã” 敏而好學, 不恥下問, 是以謂之文也 (Công Dã Tràng 公冶長) Thông minh hiếu học, không thẹn hỏi người kém mình, vì vậy được đặt (thụy) là Văn. § “Khổng Văn Tử” 孔文子 là một đại phu nước Vệ, tên là Ngữ, thụy là Văn. Tên thụy là tên đặt cho người chết, theo hành vi của người đó khi còn sống.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ham học, chăm học.

Một số bài thơ có sử dụng

hảo học

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. “Hảo học” 好學. Dễ học.
2. “Hiếu học” 好學. Ham học. ◇Luận Ngữ 論語: “Mẫn nhi hiếu học, bất sỉ hạ vấn, thị dĩ vị chi Văn dã” 敏而好學, 不恥下問, 是以謂之文也 (Công Dã Tràng 公冶長) Thông minh hiếu học, không thẹn hỏi người kém mình, vì vậy được đặt (thụy) là Văn. § “Khổng Văn Tử” 孔文子 là một đại phu nước Vệ, tên là Ngữ, thụy là Văn. Tên thụy là tên đặt cho người chết, theo hành vi của người đó khi còn sống.

Một số bài thơ có sử dụng