Có 1 kết quả:

hiếu chiến

1/1

hiếu chiến

giản thể

Từ điển phổ thông

hiếu chiến, thích đánh nhau, hay gây sự