Có 1 kết quả:

hảo chuyển

1/1

hảo chuyển

giản thể

Từ điển phổ thông

cải thiện, cải tiến, cải tạo