Có 1 kết quả:

như hà

1/1

như hà

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thế nào, cái nào, cách nào

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm sao. Tại sao. Thơ Lí‎ Thường Kiệt có câu: » Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm « ( vậy thì làm sao quân giặc lại kéo đến xâm phạm ).

Một số bài thơ có sử dụng