Có 1 kết quả:

như đồng

1/1

như đồng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giống như, như là

Một số bài thơ có sử dụng