Có 1 kết quả:

như quả

1/1

như quả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nếu như, trong trường hợp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nếu thật là vậy.