Có 1 kết quả:

như hoạ

1/1

như hoạ

giản thể

Từ điển phổ thông

đẹp như tranh vẽ