Có 1 kết quả:

vọng tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ giả dối càn bậy.

Một số bài thơ có sử dụng