Có 1 kết quả:

vọng tưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Vọng niệm 妄念.

Một số bài thơ có sử dụng