Có 1 kết quả:

vọng dụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng bậy. Dùng bừa đi.