Có 1 kết quả:

vọng ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói càn bậy.