Có 1 kết quả:

yêu mị

1/1

yêu mị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đẹp, hấp dẫn, làm say đắm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài ma quái mê hoặc hại người. Tụng Tây hồ phú của Nguyễn Huy Lượng: » Hơi yêu mị quét dưới cờ thanh đạo «.