Có 1 kết quả:

yêu nghiệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài ma quái, gieo rắc tai vạ cho người — Tai vạ quái gở xảy tới.