Có 1 kết quả:

yêu huyễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quái lạ, không có thật, mà hại người.