Có 1 kết quả:

yêu vật

1/1

yêu vật

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quái vật, yêu quái

Một số bài thơ có sử dụng