Có 1 kết quả:

yêu tường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Độc ác xấu xa và tốt đẹp, tốt lành. Chỉ sự việc xấu tốt.