Có 1 kết quả:

yêu ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Yêu ngôn 妖言.