Có 1 kết quả:

yêu phong

1/1

yêu phong

giản thể

Từ điển phổ thông

gió độc, gió bệnh