Có 1 kết quả:

yêu ma

1/1

yêu ma

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

yêu ma, ma quái, quỷ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài quỷ hiện đuợc thành hình người, để làm hại người — Chỉ hạng người độc ác, hại người khác.

Một số bài thơ có sử dụng