Có 1 kết quả:

diệu thiện công chúa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Theo dân gian truyền thuyết, là một tiền thân của Quan Thế Âm Bồ-tát 觀世音菩薩.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiệu của Phật Quan Thế Âm.