Có 1 kết quả:

diệu thủ hồi xuân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng. ◇Đãng khấu chí 蕩寇志: “Toàn Trượng tiên sanh diệu thủ hồi xuân” 全仗先生妙手回春 (Đệ tứ thập tứ hồi) Toàn Trượng tiên sanh đúng là bậc diệu thủ hồi xuân, Hoa Đà tái thế. ☆Tương tự: “Hoa Đà tái thế” 華陀再世, “dược đáo bệnh trừ” 藥到病除.