Có 1 kết quả:

diệu môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ cõi Niết bàn.