Có 1 kết quả:

thoả tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vừa lòng. làm cho vừa lòng. Truyện Trê Cóc : » Liệu sao các việc thoả tình người ta «.