Có 1 kết quả:

thoả đáng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xong xuôi, yên ổn, tốt đẹp.