Có 1 kết quả:

thoả nguyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vừa với lòng trông mong của mình.