Có 1 kết quả:

muội trượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Muội tế 妹婿.