Có 1 kết quả:

muội muội

1/1

muội muội

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

em gái

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi em gái mình .