Có 1 kết quả:

muội tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Em rể, tức chồng của em gái .