Có 1 kết quả:

thiếp phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bằng lòng nghe theo.