Có 1 kết quả:

hu du

1/1

hu du

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đẹp
2. vui hoà