Có 1 kết quả:

bán biến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ kinh nguyệt của đàn bà.