Có 1 kết quả:

thư muội

1/1

thư muội

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chị em gái

Một số bài thơ có sử dụng