Có 1 kết quả:

cô muội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cô, em gái của cha.