Có 1 kết quả:

cô tỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cô, nhưng là chị của cha.

Một số bài thơ có sử dụng