Có 1 kết quả:

cô mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cô ( chị hoặc em gái của cha ). Gọi như vậy vì coi cô như mẹ.